skolickanafarme@email.cz  |  724 014 649

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zdravou formou kombinujeme pozitivní přístup k waldorfské pedagogice předškolního věku, Montessori, enviromentální výchově a prožitkovému učení Čtyři roční období a Rosteme spolu.  Nesoustřeďujeme se tedy útlocitně na konkrétní vzdělávací metodu, která může být mnohdy i jednostranně zaměřená a v užíváme i principy J.A. Komenského.

 

Budoucí vývoj každého jednotlivého dítěte záleží na zdravých zkušenostech v prvních sedmi letech života. Atmosféra láskyplné vřelosti a vedení, která vytváří radost, úžas a úctu, podporuje tak zdravý vývoj dítěte. Nejzákladnějším aspektem práce s malými dětmi je vnitřní přístup učitele, který poskytuje předobraz pro dětskou nápodobu. Pro jeho celoživotní emocionální, intelektuální a spirituální růstu.

Waldorfská pedagogika vychází z antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se.  Na základě Steinerovy antropologie vzniklo od roku 1919 na celém světě několik tisíc pedagogických a léčebně-pedagogických zařízení. Základním smyslem je přizpůsobit se potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. Toto waldorfské vzdělávání, které je založené na pochopení vývoje lidské individuality, nabízí ochranu a respekt důstojnosti dětství. Zahrnuje porozumění postupnému vývoji. Za nejdůležitější či aktivitu malých dětí je jimi iniciovaná a řízená hra, zvaná též volná. Je ve skutečnosti prací malého dítěte a umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život s vědomím, že Země je živoucí organismus.

Malé dítě se učí skrze nápodobu, smyslové zkušenosti – prožitky a pohyb. Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem. Umělecké a kreativní činnosti jako hudba, rytmické hry, vyprávění nebo malování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplné praktické činnosti jako zahradničení, starost o zvířátka, vaření, pečení a péče o domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností.

Vzdělávací program Rosteme spolu je propojen s prostorem rozlehlé zahrady, která sloučí ke každodenní volné hře, ale i společné práci. Důraz je kladen i na přirozený koloběh života a čtyři roční období – rytmus dne, týdne a roku s důrazem na tradiční svátky, chod farmy a život v komunitním společenství. To vše totiž poskytuje dětem bezpečí, dává pochopit vzájemnou celistvost života.  Střídání ročních období chápeme ve spojení s proměnami přírody, lidskou činností, zvyky a tradicemi. Vytváření správného vztahu ke zdravému stylu života a kladnému vztahu k přírodě. Děti získávají pocit sounáležitosti s přírodou a učí se chápat, že svým chováním ji mohou zachránit, nebo naopak zničit. Přírodní zahrada tak slouží jako nepostradatelná a zcela ideální učební pomůcka a je ideálním prostředím, jak těchto dovedností u dětí dosáhnout.

Montessori vzdělávání je založeno na myšlence, že děti jsou schopny vlastního maximálního rozvoje, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Na porozumění tomu, jak nejlépe podporovat přirozený vývoj. Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopníkem v přístupu ke vzdělávání založeném na pozorování dětí. Tento přístup je aktivně uplatňován již více než sto let. I my dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru k adaptaci v novém prostředí, mezi cizími dětmi i učiteli. Často je to vůbec poprvé, co jsou ve společnosti ostatních dětí bez rodičů a mimo domov. Pracujeme s nimi v přátelské atmosféře, v bezpečném rodinném prostředí, blízké tomu, jaké znají z domova. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Děti si mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost.

Každý měsíc děti prožijí tematicky sestavený celek z písniček, říkadel, her, pohybových aktivit, tvoření aj. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte v prostředí přírody, která je ideálním místem pro všestranný vývoj. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti. Ucelené vzdělávání přirozenou cestou aktivně rozvíjí všechny smysly a potřeby dětí přispívá k posilování jejich zdravého sebevědomí do dalšího života. Děti pak lépe chápou souvislosti, jsou tvůrčí, nápadité a nebojácné.

 

Během týdne se pravidelně střídají tyto hlavní společné – řízené činnosti:

Hravá jóga pro malé děti. Přirozená cesta a zábava za poznáním vlastního těla, rozvíjením dovedností a radostí z pohybu. Tělu přirozenými cviky se děti učí zdravému životnímu stylu a sebevědomí. Pozitivně ovlivňuje senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Výtvarné tvoření arteterapie je úžasná léčebná metoda. Přispívá k rozvoji osobnosti, sebevědomí, k sebepoznání, k harmonizaci osobnosti dětí a k jejich socializaci. Její techniky ve školce využíváme jako prostředek k harmonizaci osobnosti dítěte. Pomáhá také dětem, které se mezi vrstevníky necítí tak, jak by si samy představovaly (děti neklidné, plaché apod.). Jedná se o výtvarné tvoření, při kterém není důležitý výsledek, ale proces tvorby, radost z činnosti. Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale prožívají svět barev, jejich vznikání a prolínání.

Anglický jazyk hravě. Součást denního režimu a s učebnicemi s certifikací MŠMT.

Muzikoterapie – „léčba“ hudbou. Motivovaná aplikaci hudby, která má na děti mocný citový vliv, působí náladotvorně, ovlivňuje lidskou psychiku.

Dramatická výchova. Vlastní divadelní představení připravované ve školičce se spoustou nádherných kostýmů, kdy hlavní roli hrají všechny děti a možná i rodiče. Skvělá pro komunikaci, spolupráci, představivost, fantazii, kreativitu a celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Eurytmie, dítě pohybem zviditelňuje řeč nebo hudbu. Umožňuje dítěti zažívat a prociťovat děje a nálady pohádkového obrazného světa. Léčivě působí na celý organismus, podporuje správný chod životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti.

Motorika – kreativní činnosti, keramika nebo Mandaly ze zdravotně nezávadného písku. Technika velmi dobře působí na rozvíjení motoriky, trpělivosti, představivosti, pečlivosti a celkové fantazie. Pomáhá dětem s poruchou pozornosti, dokáže zklidnit i hyperaktivní děti. Je to výborná forma relaxace a celkového psychického uvolnění. Co je asi nejdůležitější, děti to velmi baví.

Chov domácích zvířat a drobných živočichů. Je to výjimečná aktivita s obrovským přínosem pro děti zvlášť v dnešní přetechnizované době, kdy mají menší šanci dostat se do kontaktu s reálnou přírodou. Živočich ve školce plní několik roli úžasných rolí, učení se kontaktu, pomoci, zodpovědnosti, lásce, zvládání vlastních pocitů i koloběhu života. Pomáhá dětem s různými problémy (ADHD, uzavřené děti apod.)

Péče o záhonky určené pro pěstování zeleniny, květin i bylinek a ovocné stromy a keře. Díky názorným ukázkám se děti naučí pěstovat zeleninu, čímž přirozeně rozvíjíme jejich zdravý životní styl. Naučí se i pocitu odpovědnosti – když zeleninu nebo kytku nezalijí, tak zvadne. Děti tak samy objeví, že i své pokrmy si mohou vypěstovat. Mohou tak zažít proces vzniku jejich potravy.

Prožitkové učení. V naší školičce nezískávají děti informace odtržené od životní reality, ale naopak se učí především přirozenou cestou na základě vlastních prožitků. Společně se podílí na přípravě svačinek, müsli i pečení bábovek, stolování atd.

Zpěv a říkánky. Patří k řízené i neřízené – volné činnosti, neboť jimi doprovázíme naprosto každou aktivitu.

V prosluněných dvou třídách, nově vybavených a vymalovaných krásnými pohádkovými motivy i stromem života (v přízemí je určena pro menší děti do 3 let věku, v prvním patře pro starší děti), mohou děti během volné činnosti využít koutky aktivit s dostatečným množstvím podnětných hraček, kdy klademe důraz na dřevěné, edukační, didaktické a interaktivní hračky, díky kterým děti rozvíjejí své schopnosti, jako motoriku, prostorovou představivost, zrak, zručnost a sluch, zároveň nemají pocit, že se učí, protože si hrají.

Dbáme na to, aby byla zachována podmínka rovnováhy mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou, tedy řízenou činností. Totéž platí o venkovních aktivitách, kde děti společně s učitelkou či chůvou pečují o záhonky a starají se o zvířata. Nebo mají volný prostor ke spontánním aktivitám na  kvalitně vybaveném venkovním dětském hřišti plném skluzavek, houpaček, dřevených domečků, pískovišť, kde mohou uplatnit i svoji kreativitu např. v rámci kreslících tabulí. Vybavení dětského hřiště je uzpůsobeno každému věku, tedy i dvouletým dětem.

 

Rytmus dne:

7.00 – 8.30 – ranní volné hry a činnosti podle zájmu dětí (plus jedna ze společných činností v programu týdne). Každý měsíc a každý týden na určité téma, námět, motiv.Při volné hře je důležitá spontánní činnost podle vlastního přání, komunikace mezi dětmi a jejich sociální učení, samostatnost, uvolnění fantazie a hlavně přirozenost.

8.30 – 9.00 – tvořivá dílna, muzikoterapie, arteterapie, divadlo
Techniky ve školce využíváme jako prostředek k harmonizaci osobnosti dítěte. Přispívají k rozvoji osobnosti, sebevědomí, k sebepoznání k jejich socializaci.

9.00 – 9.30 – přivítání dne, komunitní kruh, jóga, zdravé cvičení. Didaktické hry, u kterých se děti učí poznávat, pro všestranný rozvoj.
V tuto dobu probíhá společná činnost zaměřená na posilování pocitu uvolnění, sounáležitosti, sebedůvěry, společného emocionálního prožitku na rozvoj paměti, fantazie a základních smyslů.

9.30 – 9.50 svačinka
Děti pomáhají připravit stůl, mohou se podílet i na přípravě samotné svačinky jako ovocného müsli.

10.00 – 11.45 – pobyt venku
Prožívání proměn zahrady a okolí v různých ročních obdobích, navazování vztahu k přírodě vlastní pomocí při práci na zahradě (sázení, pletí, zalévání, hrabání listí apod.). Kontakt se zvířaty formou krmení a péče a jejich potřeb. Spontánní hry a kreatin na krásném hřišti Sluneční zahrady.

12.00 – 12.30 – hygiena, oběd
Přirozená výuka formou písniček a říkanek hygienickým a společenským návykům, sebeobsluze, společného stolování, úklidu apod.

12.30 – 14.15 – odpolední odpočinek
Relaxace, spánek, klidový režim. Děti nemusejí vysloveně spát, pěstování ohleduplnosti k ostatním. Jsou však vedeny k odpočinku za doprovodu živého slova (vyprávění, pohádky) nebo relaxační hudby. Protože herní místnost a spací jsou odděleny, možnost klidových her pro větší děti. Přípravka pro předškoláky.

14.30 – 17.00 – svačina, kroužky, volná hra. Možnost pobytu venku se zvířátky.
Děti mají také možnost dokončit nedodělané aktivity.

WordPress PopUp